<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=545524012318354&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

§1 Wstęp

     1. Niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania z Platformy przez Użytkownika.
     2. Administratorem IncredBots jest Wolves Gate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 22/E35, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000551399, REGON: 361150843, NIP: 5862296107.
     3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz powinien zapoznać się z Polityką Prywatności, by dowiedzieć się w jaki sposób są gromadzone i przetwarzane dane jego oraz użytkowników jego Facebook Fanpage’a. Informujemy, że w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Wolves Gate poprzez adres email iod@incredbots.com.
     4. Korzystanie z Platformy jest również regulowane przez Facebook Platform Policies (https://developers.facebook.com/policy), Umowę handlową dotyczącą sprzedaży produktów (
https://www.facebook.com/legal/commerce_product_merchant_agreement
     ) oraz regulacje Serwisu pośrednictwa finansowego Stripe (
https://stripe.com/us
     ), które są włączone do niniejszego Regulaminu przez odniesienie i stanowią integralną część  Regulaminu. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wyżej wskazanych zasad.
   5. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla obu stron, czyli Wolves Gate oraz Użytkownika. Użytkownik korzystając w jakikolwiek sposób z Platformy, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz go akceptuje.

§2 Definicje

     1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte poniżej określenia przyjmują następujące znaczenie:
      a. Abonament - cykliczne wynagrodzenie za korzystanie z Platformy przez Użytkownika opłacane za zdefiniowany w cenniku cykl z góry;
      b. Chatbot - usługa społeczeństwa informacyjnego służąca do automatyzacji kontaktu z Użytkownikami aplikacji Messenger do profilu Administratora na portalu Facebook;
      c. Hasło - ustalany przez Użytkownika ciąg znaków służący do późniejszej autoryzacji Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Platformy;
      d. Wolves Gate - Wolves Gate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 22/E35, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000551399, REGON: 361150843, NIP: 5862296107;
     e. Konto - miejsce w Platformie dostępne tylko dla Użytkownika po dokonaniu rejestracji, z którego Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać wszelkie dane.
     f. Nazwa Użytkownika - unikalny identyfikator Użytkownika, nadawany przez Wolves Gate, służący wraz z Hasłem autoryzacji Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Platformy;
     g. Facebook - portal społecznościowy w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, wymieniać wiadomości i zdjęcia oraz korzystać z aplikacji takich jak Platforma. Facebook należy do Facebook, z siedzibą przy 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone;
     h. Cennik - wszelkie informacje dotyczące cen Abonamentu Platformy. Cennik dostępny jest na stronie
www.incredbots.com/pl/cennik
    i. Platforma - elektroniczna usługa w postaci platformy do zarządzania Chatbotami działająca na portalu Facebook, która pozwala na tworzenie Chatbotów (dalej jako Platforma). IncredBots stanowi wyłączną własność Wolves Gate. Celem Platformy jest tworzenie Chatbotów nastawionych głównie na usługę Messenger (Facebook) przez zarejestrowanych Użytkowników. Platforma działa w oparciu o SPA (Single Page Action), czyli jest to aplikacja webowa, która całość lub większość interakcji z Użytkownikiem przeprowadza dynamicznie, po stronie przeglądarki bez przeładowania strony;
    j. Regulamin - niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Platformy, prawa i obowiązki Użytkowników i Wolves Gate;
    k. Stripe - instytucja pieniądza elektronicznego Stripe Payments UK, Ltd. z siedzibą na 7 piętrze The Bower Warehouse, 211 Old Street, Londyn EC1V 9NR, Wielka Brytania;
    l. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Platformy;
    m. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Wolves Gate na usługę świadczoną drogą elektroniczną w postaci Platformy, którą reguluje niniejszy Regulamin.

§3 Informacje ogólne

   1. Korzystanie z Platformy jest odpłatne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
   2. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o jakiejkolwiek formie kontaktu z Wolves Gate, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres hello@incredbots.com.
   3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, a także zobowiązuje się do przestrzegania go.
   4. Nazwa Platformy oraz logo są prawnie chronione i stanowią własność Wolves Gate. Wykorzystanie w jakikolwiek sposób logo lub nazwy Platformy bez zgody Wolves Gate jest zabronione, poza przypadkami dozwolonymi przez prawo.
   5. Wszelkie elementy graficzne i inne treści umieszczane na Platformie przez Wolves Gate są chronione autorskimi prawami majątkowymi. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów i treści Platformy stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Wolves Gate.
   6. Wolves Gate zastrzega sobie prawo do umieszczania na Platformie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Wolves Gate lub od podmiotów, z którymi Wolves Gate zawrze w tym zakresie odrębne umowy.
   7. Warunki świadczenia Platformy oraz ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie o czym Wolves Gate poinformuje z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.
   8. Wolves Gate zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Platformy w dowolnym czasie.
   9. Wolves Gate nie gwarantuje, że jakość Platformy spełni oczekiwania Użytkownika oraz że wszelkie ewentualne błędy, które pojawią się na Platformie, zostaną naprawione.
   10. Wolves Gate nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Usługi powstałe nie z winy Wolves Gate, w tym w szczególności za przerwy w przesyłaniu danych w ramach sieci Internet, za które odpowiadają dostawcy usług internetowych.
   11. Wolves Gate będzie kontaktował się z Użytkownikiem w szczególności za pośrednictwem podanego podczas rejestracji adresu e-mail, komunikatora Messenger (Facebook) lub innymi środkami komunikacji elektronicznej.

§4 Warunki korzystania z Platformy

   1. W celu właściwego korzystania przez Użytkownika z Platformy, w tym prawidłowego zarejestrowania i zalogowania się, konieczne są:
    a. połączenie z Internetem;
    b. dostęp do urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu;
    c. dostęp do odpowiednio zaktualizowanej przeglądarki internetowej, która umożliwia wyświetlanie dokumentów hipertekstowych oraz która obsługuje język programowania JavaScript i akceptuje pliki typu cookies;
    d. posiadanie aktywnego konta na portalu Facebook
    e. odpowiednie uprawnienia do Facebook Fanpage’a korzystającego z Platformy.
   2. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywać Platformy do umieszczania treści, które:
    a. naruszają prawo własności intelektualnej lub inne prawa innych podmiotów (w tym Wolves Gate);
    b. naruszają przepisy lub regulacje powszechnie obowiązujące;
    c. są szkodliwe, nielegalne, nieprawdziwe czy nieprzyzwoite;
    d. zagrażają bezpieczeństwu konta Użytkownika;
    e. naruszają bezpieczeństwo sieci komputerowej;
    f. zakłócają prawidłowe działanie Platformy.
   3. Naruszenie któregokolwiek z postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu stanowi podstawę do odebrania Użytkownikowi prawa do korzystania z Platformy lub dostępu do niej.

§5 Rejestracja - zawarcie umowy na korzystanie z Platformy

   1. Poprzez rejestrację oraz akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik zawiera umowę na usługę świadczoną drogą elektroniczną w postaci Platformy. Umożliwienie korzystania z Platformy jest płatne i stanowi usługę świadczoną przez Wolves Gate.
   2. Aby otrzymać dostęp do Platformy, Użytkownik musi się zarejestrować podając swoje imię, firmę oraz email w celu uzyskania indywidualnej Nazwy Użytkownika oraz Hasła do swojego Konta. Aktywacja konta następuje za pomocą poczty email.
   3. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe.
   4. Użytkownik jest zobowiązany dokonać aktualizacji danych osobowych w przypadku jakiejkolwiek zmiany danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
   5. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje wyboru w zakresie funkcjonalności Platformy oraz typu Abonamentu. Informacje o funkcjonalnościach Platformy dostępne są w na stronie
www.incredbots.com/pl
   6. Zawarcie umowy następuje z chwilą uiszczenia wynagrodzenia za wybrany Abonament. Dostęp do Platformy jest udzielany w momencie zaksięgowania opłaty abonamentowej.
   7. W momencie zaksięgowania opłaty abonamentowej Wolves Gate udziela Użytkownikowi odpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Platformy. Licencja udzielana jest na okres, za jaki Użytkownik uiścił opłatę abonamentową, i jest przedłużana z chwilą zaksięgowania opłaty abonamentowej za kolejny okres.
   8. Wolves Gate oferuje Abonamenty, które różnią się między sobą limitami osób, które mogą komunikować się z Chatbotem Użytkownika na Platformie. Ceny i dokładny opis Abonamentów znajdują się w Cenniku. Wolves Gate zastrzega sobie prawo do zmiany oferty w dowolnym czasie.
   9. Wolves Gate zastrzega sobie prawo do automatycznego pobierania opłaty abonamentowej, jeśli Użytkownik nie zrezygnuje z przedłużenia Abonamentu przed upływem bieżącego okresu rozliczeniowego.
   10. Wolves Gate nie przewiduje zwrotów wynagrodzenia w żadnych innych okolicznościach niż zaprzestanie świadczenia Platformy przez Wolves Gate, które będzie niezależne od Użytkownika.
   11. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy po spełnieniu świadczenia przez Wolves Gate zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 683).

§6 Płatności

   1. Wynagrodzenie należące się Wolves Gate za korzystanie z Platformy zależy od wybranego Abonamentu.
   2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto i ulegają powiększeniu o należny podatek VAT.
   3. Wynagrodzenie jest płatne z góry, a dostęp do Platformy zostaje udzielony niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Stripe. Nieuiszczenie wynagrodzenia w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy.
   4. Zawarcie umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, zobowiązuje Użytkownika do uiszczenia opłaty za korzystanie z Platformy.
   5. Opłatę w odpowiedniej wysokości Użytkownik uiszcza na rachunek bankowy Wolves Gate za pomocą Serwisu pośrednictwa finansowego Stripe.
   6. Opłata jest płatna z góry za wybrany okres. Wszelkie parametry Konta na Platformie są ustalane po zaksięgowaniu płatności na koncie Serwisu pośrednictwa finansowego Stripe.
   7. Faktura VAT za korzystanie z Platformy jest generowana automatycznie po zaksięgowaniu płatności i przesyłana jako załącznik do wiadomości email na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres email.
   8. Wolves Gate zastrzega sobie możliwość wysyłania na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres email wiadomości z przypomnieniem o terminie wygaśnięcia Abonamentu oraz o terminach płatności.

§7 Rozwiązanie umowy i usunięcie Konta

   1. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie. Wówczas umowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego za który uiszczono Abonament.
   2. Umowa może zostać rozwiązana przez Wolves Gate w przypadku rażącego naruszania przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu. Wówczas umowa wygasa w dniu zawiadomienia Użytkownika o stwierdzeniu naruszenia. W przypadku rozwiązania umowy z wyłącznej winy Użytkownika uiszczona przez Użytkownika opłata Abonamentowa nie ulega zwrotowi.
   3. Z chwilą rozwiązania umowy Użytkownik traci dostęp do swojego Konta, a po upływie 30 dni od rozwiązania Umowy wszystkie dane Użytkownika związane z Kontem są usuwane.
   4. Użytkownik usuwając Konto rozwiązuje Umowę. Wówczas Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty Abonamentowej.
   5. Usunięcie Konta jest równoznaczne z trwałą utratą wszelkich danych zapisanych na Koncie. Wolves Gate nie ponosi odpowiedzialności za tę utratę danych.

§8 Prawa Użytkownika

   1. Wszelkie materiały wykonane lub wyświetlane za pomocą Platformy, m.in. tekst, grafika, dane, artykuły, zdjęcia, obrazy, ilustracje, logo są chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej.
   2. Użytkownik korzystając z utworów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i do której ma dostęp za pośrednictwem Platformy zobowiązuje się do powstrzymania się od: kopiowania, powielania, modyfikowania, tłumaczenia, publikowania, rozpowszechniania, licencjonowania, sprzedawania lub wykorzystywania w innym celu utworów, które nie są własnością Użytkownika lub Użytkownik nie otrzymał odpowiedniej zgody osoby uprawnionej na określone działanie.
   3. Wolves Gate zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy z Użytkownikiem, który rażąco narusza prawa autorskie.

§9 Prawa Użytkownika

   Wolves Gate dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Więcej informacji na temat pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności
www.incredbots.com/pl/polityka-prywatnosci

§10 Reklamacje

   1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w sprawie związanej z funkcjonowaniem Platformy.
   2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej email na adres email hello@incredbots.com
   3. Wolves Gate zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
   4. Złożenie reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie odpowiedzi na reklamację w formie wiadomości e-mail.
   5. Wolves Gate zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w przypadku wyraźnej bezzasadności złożonej reklamacji.
   6. Wolves Gate nie uwzględnia reklamacji wynikających z niestosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
   7. Wolves Gate zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w ust. 3 powyżej z ważnych powodów. Użytkownik składający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie wydłużenia terminu oraz o planowanym terminie rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Wolves Gate.
   8. W wypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem składa reklamację co do jakości usług oferowanych przez Wolves Gate, a Wolves Gate nie uzna roszczenia, Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
   9. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.:
    a. postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;
    b. wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
    c. interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
    d. rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.
   10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§11 Odpowiedzialność Wolves Gate

   1. Wolves Gate nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy oraz za utratę danych Użytkownika, jeśli Wolves Gate nie miał na to wpływu w sposób bezpośredni, m.in. jeśli zakłócenia lub utrata danych powstały z powodu działania siły wyższej, osób trzecich, w tym Facebook Inc., lub w wyniku działań Wolves Gate mających na celu ulepszenie Platformy. Wolves Gate stara się informować z wyprzedzeniem o możliwych zakłóceniach pracy Platformy, zwłaszcza o pracach konserwacyjnych.
   2. Wolves Gate nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich, które są niezgodne z prawem lub z niniejszym Regulaminem.
   3. Wolves Gate nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych podawanych przez Użytkowników.
   4. Wolves Gate zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych funkcjonalności oraz modułów Platformy, a także usunięcia wybranych funkcjonalności i modułów Platformy. Wolves Gate nie ponosi odpowiedzialności jeżeli w wyniku wprowadzenia nowych funkcjonalności dojdzie do czasowego ograniczenia dostępu do dotychczasowych funkcjonalności lub modułów.
   5. Wolves Gate oświadcza, że dostarcza Platformę bez wad. W przypadku wystąpienia usterek Platformy zobowiązuje się dokonać niezbędnych zmian niezwłocznie po zawiadomieniu o tym fakcie przez Użytkownika.
   6. Wolves Gate nie udziela gwarancji na Platformę, a także nie świadczy usług posprzedażnych innych niż określone niniejszym Regulaminem.

§12 Zmiany Regulaminu

   1. Wolves Gate stara się nieustannie poprawiać jakość usług, zatem niniejszy Regulamin może być zmieniany w razie potrzeby. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie Użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail zawiadamiającą o dokonanej zmianie.
   2. Korzystanie z Platformy po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza zaakceptowanie nowych warunków.
   3. Zmiana Cennika nie jest równoznaczna ze zmianą niniejszego Regulaminu.

§13 Przepisy końcowe

   1. Wolves Gate zastrzega sobie prawo do ustalenia innych warunków korzystania z Platformy indywidualnie z Użytkownikami na podstawie odrębnej, pisemnej umowy. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się wówczas w przypadku braku innych uregulowań zawartych w pisemnej umowie.
   2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymanie potwierdzenia zawarcia Umowy w formie wiadomości e-mail podanej podczas rejestracji na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 683).
   3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku.
   4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie
www.incredbots.com/pl/regulamin