<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=545524012318354&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

§1 Postanowienia ogólne

     1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Wolves Gate w związku z korzystaniem z Chatbota.
     2. Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z Chatbota jest Administrator korzystający z usług Wolves Gate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 22/E35, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000551399, REGON: 361150843, NIP: 5862296107, który jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
     3. W razie ogólnych pytań dotyczących prywatności Użytkownika, a także pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub wykorzystania danych osobowych Użytkownika przez Wolves Gate, a także plików cookie prosimy korzystać z naszego centrum pomocy pod adresem: hello@incredbots.com.  
    4. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, użyte poniżej określenia oznaczają:
     1) Administrator – Administrator danych osobowych Użytkowników korzystający z Chatbota stworzonego przez Wolves Gate do aplikacji Messenger do profilu Administratora na portalu Facebook;
     2) Wolves Gate – podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkowników na rzecz Administratora, Wolves Gate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie (00-839) przy ul. Towarowej 22/E35, REGON: 361150843, NIP: 5862296107;
    3) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Chatbota;
    4) Chatbot – usługa społeczeństwa informacyjnego służąca do automatyzacji kontaktu z Użytkownikami aplikacji Messenger do profilu Administratora na portalu Facebook. Głównym celem Chatbota jest edukacja, budowanie świadomości o Administratorze w angażujący sposób oraz informowanie Użytkowników o wydarzeniach, konkursach oraz przekazywanie innych, wybranych przez Administratora informacji;
   5. Wolves Gate przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych:
    1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);
    2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000);
    3) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
   6. Wolves Gate zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.
   7. Wolves Gate oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
   8. Wolves Gate nie odpowiada za treści przekazywane za pośrednictwem Chatbota, gdyż są one dobierane przez Administratora. Wolves Gate nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę ochrony danych osobowych.
   9. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Chatbota.
   10. Wolves Gate powołał inspektora ochrony danych, czyli osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Wolves Gate. Inspektorem ochrony danych w Wolves Gate jest Damian Klimas, z którym można się skontaktować pod adresem iod@incredbots.com pod numerem telefonu 661 175 046 lub pocztą wysyłając list na adres siedziby Wolves Gate.

§2 Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

   1. Wolves Gate przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
    1) wsparcia Administratora w zakresie nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Administratorem a Użytkownikiem, polegającego na świadczeniu usług lub sprzedaży towarów przez Administratora;
    2) umożliwienia Administratorowi kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w szczególności przesyłania Użytkownikom informacji handlowych, przedstawiania ofert dotyczących usług lub towarów Administratora;
    3) umożliwienia Użytkownikom kontaktowania się z Administratorem, w tym w szczególności zadawania pytań dotyczących usług lub towarów Administratora;
    4) marketingu i promocji usług lub towarów Administratora;
    5) świadczenia, analizy, organizowania, ulepszania i personalizacji Chatbota, a także działań marketingowych.
   2. Wolves Gate może przetwarzać dane osobowe Użytkowników znajdujących się w ich profilach na portalu Facebook zgodnie z ustawieniami prywatności ustalonymi przez poszczególnych Użytkowników. Ponadto przetwarzane będą wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkowników w związku z kontaktem z Administratorem, a w szczególności następujące dane osobowe:
    1) adresy elektroniczne;
    2) numery telefonów;
    3) dane lokalizacyjne;
    4) wizerunek;
    5) opinie Użytkowników na temat usług lub towarów Administratora;
    6) imię i nazwisko;
    7) FB Messenger ID;
    8) zdjęcie profilowe;
    9) strefa czasowa;
    10) płeć;
    11) historia konwersacji na FB Messengerze.
   3. Dla celu o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 5 niniejszej Polityki Prywatności Wolves Gate przetwarza dane osobowe formie uniemożliwiającej jakąkolwiek następczą identyfikację Użytkowników.
   4. Podanie dodatkowych danych osobowych przez Użytkownika może być wymagane w uzasadnionych okolicznościach, w szczególności w wypadku skierowania do Administratora uzasadnionego wniosku o przekazanie danych uprawnionym podmiotom, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.
   5. Wolves Gate przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:
    1) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i aby móc to wykazać;
    2) utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
    3) wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
    4) przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
    5) zachowuje poufność danych osobowych;
    6) zapewnia osobom, których dane dotyczą realizację ich praw wynikających z przepisów prawa.
   6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu wykonywania umowy wiążącej Administratora i Wolves Gate. Podstawą prawną przetwarzania danych będą odpowiednio:
    1) niezbędność do wykonania umowy;
    2) prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów marketingowych oraz kontaktu między osobą, której dane dotyczą (Użytkownikiem), a Administratorem;
    3) zgoda osoby, której dane dotyczą – w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych
   7. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora lub Wolves Gate do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator lub Wolves Gate zleca wykonanie czynności z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) w zakresie i celu, w jakim przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla świadczenia usług na rzecz Administratora lub Wolves Gate, a które to usługi są niezbędne dla prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, tj. w szczególności podmioty świadczące Administratorowi lub Wolves Gate usługi z zakresu IT wspierające funkcjonowanie Chatbota, a także podmioty świadczące usługi hostingowe.
   8. Przetwarzane przez Wolves Gate dane osobowe nie są udostępniane w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
   9. Użytkownik, którego dane są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownikowi, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, przysługuje także prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.
   10. Dane Użytkowników przetwarzane są przez okres niezbędny na czas świadczenia na ich rzecz usługi Chatbota, z wyjątkami o których mowa w § 4.

§3 Polityka cookies

   1. Wolves Gate może wykorzystywać tymczasowe pliki cookies, które będą usuwane po opuszczeniu witryny lub wyłączeniu przeglądarki internetowej;
   2. Wolves Gate może wykorzystywać pliki cookies w następujących celach:
    1) optymalizacji oraz zwiększenia wydajności i jakości świadczonych usług;
    2) poprawnej konfiguracji funkcji oferowanych w Chatbocie.
   3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika.
   4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
   5. Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności korzystania z Chatbota, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

§4 Dane przetwarzane po zakończeniu korzystania z Chatbota

   1. Po zakończeniu korzystania z Chatbota przez Użytkownika Wolves Gate nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika. Po zakończeniu korzystania z Chatbota przez Użytkownika dane osobowe, które będą:
    1) niezbędne do analizy, organizowania, ulepszania i personalizacji Chatbota;
    2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Wolves Gate lub Administratora;
    3) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
   zostaną zanonimizowane i przetwarzane dalej w sposób nieumożliwiający identyfikację osoby fizycznej.

§5 Kontakt z Wolves Gate

   1. Wolves Gate jest administratorem danych osobowych osób w zakresie różnych form kontaktu z Wolves Gate, takich jak formularz kontaktowy czy Chatbot, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądania osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Wolves Gate może się także kontaktować w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych. W tym przypadku przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Wolves Gate. Tym prawnie uzasadnionym interesem jest właśnie reklama (marketing) produktów i usług własnych.
   2. Dane wykorzystywane do kontaktu z Wolves Gate to dane osobowe Użytkowników znajdujące się w profilach Użytkowników na portalu Facebook zgodnie z ustawieniami prywatności ustalonymi przez nich w przypadku korzystania z Chatbota, w szczególności są to dane osobowe wymienione w §2 ust. 2 niniejszej Polityki prywatności. Ponadto przetwarzane będą wszelkie dane osobowe przekazane przez osoby kontaktujące się z Wolves Gate również w inny sposób, a zwłaszcza:
    - imię i nazwisko
    - numer telefonu
    - adres korespondencyjny
    - nazwy i dane firmy (ew. dla celu rozliczenia)
   3. Osobom, których dane dotyczą, przysługują prawa, o których mowa w §6 niniejszej Polityki prywatności.
   4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, są przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie.

§6 Prawa Użytkownika i innych osób, których dane dotyczą

   1. Wolves Gate zapewnia, że przyjęte przez niego zasady przetwarzania danych osobowych zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych o których mowa w § 1 ust. 5.
   2. Użytkownikom i osobom, których dane dotyczą przysługuje:
    a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
    b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
    c. na podstawie art. 17 ust. RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
    d. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
    e. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
    f. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych
    g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
   3. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Wolves Gate uniemożliwiające korzystanie z Chatbota stanowi podstawę do usunięcia takich danych osobowych.
   W celu realizacji praw opisanych w ustępach poprzedzających Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Wolves Gate pod adresem: hello@incredbots.com.

§7 Zmiana Polityki Prywatności

   1. Wolves Gate zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności Chatbota poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie 
www.incredbots.com/pl/polityka-prywatnosci
   2. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Administrator będzie informowany z wyprzedzeniem.